narkotika misbruk bevissthet kjøpe cialis Melissa urtete kjøpe viagra Hosten middel

Nyhetsarkiv

Gå til nyheter.


IACEP-konferanse på Voss i Juli 10

"Overcoming Barriers to Learning: The Role of Cognitive Education and Intervention" Les mer

IACEP-konferanse i USA

Morten Hem var i februar på konferanse i USA og representerte Begrepsundervisning.

Begrepsundervisning ved UiO - kurs for språk- og leseveiledere på egen skole

Herdis Karlstad foreleser i begrepsundervisning og begrepslæring på et deltidsstudium ved Institutt for spesialpedagogikk. Det foreleses totalt 3 dager av studiet, og interessen har vært stor. Studiet kan tas som videreutdanning eller som etterutdanning og går over to semestre. Formålet med utdanningen er å utdanne lærere med erfaring til å bli språk- og leseveiledere på egen skole. Oppgaven for disse veilederne vil være, i samarbeid med skolens ledelse, å kunne fungere som inspiratorer, veiledere og koordinatorer for skolens arbeid med å forbedre elevenes kompetanse i lesing og matematikk. Kurset arrangeres som et oppdragskurs for kommuner og kommunenettverk, men enkeltpersoner kan også delta. Kurset tilrettelegges også som delvis fjernundervisning, med forelesninger over nett. De 128 deltakerne i skoleåret 2009/10 er fra Oslo, Akershus, Hadeland og Kristiansund N. Faglig ansvarlig for studiet er professor Jørgen Frost.

Hjelp til enkeltelever på Voss

Pedverket kompetanse tilbyr nå Pedagogisk-Psykologisk Familiepraksis, med rådgiving, testing og undervisning. Les mer hos Pedverket.

Begrepsundervisning på TV2

Begrepsunderviser Elin Natås ble sammen med Anne Lene Johnsen presentert i TV2s Go morgen Norge. - "Jeg strøk i nesten alle fag på skolen, forteller Elin Natås. Nå er hun spesialpedagog og hjelper andre skoletapere." Innslaget har gitt mange tilbakemeldinger fra foreldre med barn som trenger pedagogisk hjelp.Se TV2s nettsider

i:See med "Norsk Rettskriving"2

i:See har med utgangspunkt i Ragnhild Nyborg sitt hefte Dysleksi er ingen statisk lidelse laget rettskrivningshefter for bruk i skolen eller privat. De er laget som 2 elevhefter med lærerveiledninger. Forordet finner du her. Se mer hos i:See

Engelsk og Norsk læreplan for BU

Læreplanen er presentert av Dr. polit. Andreas Hansen på "The Art of Thinking", og finnes i engelsk og norsk utgave. Se den engelske utgaven. Se den norske utgaven.

"The Art of Thinking"

11. – 13. februar 2009 ble konferansen med overordnet tema «The Art of Thinking» holdt Cape Town i Sør-Afrika. Dr. polit. Andreas Hansen fra INAP/Statped Nord deltok som en av 8 hoved-foredragsholdere. Konferansen samlet foredragsholdere fra hele verden. Hansens foredrag var "Grunnleggende begrepssystem som redskaper for analytisk koding og tenkning. En læreplan for begrepsundervisning i Norge". Se lysbilder fra foredraget her.

I:see presentert i "Utdanning"

I:see - blir presentert i Utdanning nr1-2009. Elin Natås og spesialpedagog Morten Ulriksen (Jordal skole, Oslo) presenterer kort noen av I:sees hjelpemidler brukt i begrepsundervisning i norsk og matematikk.

BU-prosjekt i Latvia

Se bilder!
Gunvor Sønnesyn fra INAP/Pedverket har hatt flere samlinger med opplæring i BU i Latvia. Skoleledere og lærere fra 4 områder får opplæring. Tredje ukessamling var nå i oktober. Prosjektet kom i gang etter kontakt med fagpersoner fra Latvia  som deltok i INCLUES-prosjektet.  Center for Educational Initiatives, som er en latvisk del av organisasjonen Step by Step, står bak prosjektet.  Det er ikke uten utfordring å lære opp lærerne, da all undervisningen må tolkes til latvisk.  Da er det også vanskeligere å vite hva de har fått med seg.   Det vil snart bli lagt ut info om dette på inap.no.
 ” The goal of the Project: is to introduce teachers with cognitions of the Norwegian pedagogue Magnus Nyborg and to develop skills what are needed to put into practice the pedagogical module of the concepts' learning, working with primary age children with special needs. To increase efficiency of the implementation of new methods, mentors will be prepared for the project schools to support and help teachers in the integration process.“
http://www.iic.lv/en/projects/integration.html

Læringsverktøy gir motivasjon

Jordal skole har brukt i:See sine læringsverktøy i snart 2 år. Les om deres erfaring.

Begrepsopplæring i Latvia

Gunvor Sønnesyn fra INAP/Pedverket vil lære opp lokale kursholdere i begrepsundervisning i Latvia. Det er planlagt tur i august 2008 og sept 2009.

Gode erfaringer med begrepsundervisning i Balsfjord kommune.

Statped nord: Det foregår for tiden en stor satsing i Balsfjord kommune i Troms på begreps-undervisning og ferdighetsopplæring (BU) i barnehage og skole, med bl.a. utvikling av en kommunal plan for å bidra til realisering av intensjonene i rammeplanen for barnhagen, unnskapsløftet og tilpasset opplæring. Erfaringene er så langt gode!

" Det rapporteres om at flere av barna i sein barnehage- og tidlig grunnskolealder synes å ha fått utviklet et bedre språkgrunnlag for skolelæringa enn tidligere årskull. Noen rapporterer også om at dette gjør at den første leseopplæring oppleves enklere å gjennomføre. Dette er i tråd med forventningene ut fra eksisterende forskning." Les mer!

Statped: BU som pedagogisk strategi

retter seg inn mot å reduserer den språklige svikten ved å bidra til at barn og unge i utgangspunktet gis anledning til å tilegne seg forbedrede språklige læreforutsetninger.Tiltaket retter seg både inn mot generelle og spesifik ke lærevansker. Les mer hos Statped.

PP-klinisk studieenhet 2008-2009

Samarbeidsparteren vår Pedverket-Kompetanse starter ny studieenhet april 2008 med eksamen august 2009. Studieenheten er praktisk rettet inn mot deg som er nytilsatt i PP-tjenesten og som har fagbakgrunn, men trenger noe mer klinisk orientert kompetanse. Studiet er også nyttig om du ønsker å kvalifisere deg for å søke jobb i PP-tjenesten. Les mer Fagplan 2007-2008

Gratis undervisningshjelpemidler

Pedverket har lagt ut enkelte hjelpemidler til undervisning. Besøk siden deres eller følg linkene under: Konsonantforbindelser gr BOKMÅL. Konsonantsamband gr NYNORSK. Finn kva dei er like i. Form, farge antall

IQ-bok for familiebruk

Anne Lene Johnsen har kommet med bok med blandt annet spennende oppgaver og forslag til mat med gunstige næringstoffer for hjernen. Elin Natås har bidratt med et kapittel om begrepslæring i boka. Se presentasjon på TV2 - i en periode fremover - velg episoden mandag 28.8.07.

Kom og se I: See! NY DATO

Kurs i I:See's læringsverktøy holdes på Norsk Teknisk Museum (under linken helgeprogram) helgen 22-23 september. Læringsverktøyet er laget for å brukes med BU-modellen. Kurset passer for foreldre og lærere.

IACEP-konferanse i Tennessee

Hovedtema for konferansen var: What We Need to Know: The Curriculum, Teaching, and the Learner.  Fra INAP deltok Morten Hem og Gunvor Sønnesyn med paper-presentasjonar, mini-workshop med tema begrepsundervisning. Morten Hem ble valgt til visepresident for Europa dei neste to åra. Les mer

Doktorand fra Bjarkøy / Harstad

Andreas Hansen konkluderer i en doktoravhandling ved Universitetet i Tromsø at det er mulig å positivt endre barns språklige læreforutsetninger, fagprestasjoner og testresultater ved hjelp av systematisk begrepsundervisning. Pressemelding fra Universitetet i Tromsø.

Andreas Hansen holdt prøveforelesning med tittelen "Magne Nyborgs teorier i lys av moderne kognisjons- og intelligensforskning", og forsvarte avhandlingen for dr. polit.graden i pedagogikk: Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater.Les avhandlingen

Basisbok for begynneropplæring i lesing fra Info vest forlag

Basisboka på 225 sider, er skrevet av Andreas Hansen, Kirsti Koppen og Anne Svendsen. Den er beregnet på lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, PPT, ansatte i læringsutdanning og lærerstudenter.  Det er en basisbok i begynneropplæring i lesing, som også inneholder forslag og arbeidsark som kan brukes i foreldre/ barnsamarbeid.  I tillegg er det forslag til begrepsundervisningsprogrammer. Les mer.

"i-SEE" - begrepslæringsmaterielli-SEE

"i-SEE conseptual learning" presenterer en serie med produkter for undervisning og læring som alle bygger på begrepsundervisning. Se katalog. Vi gratulerer Elin Natås og Lill Karoliussen med firmaet, og regner med å få presentere en rekke nyttige hjelpemidler.

Kari Hole: Læringstrategier i tilpasset opplæring

Boken presenterer det teoretiske grunnlaget som bruk av læringsstrategier bygger på. Den knytter Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen) og grunnleggende begrepssystemer (GBS-modellen) til bruken, er i tråd med konstruktivistisk tenkning og L-97.
Deretter presenteres følgende læringsstrategier: Læringsstrategier basert på aktiv organisering; Læringsstrategier basert på aktiv utvelging; Læringsstrategier basert på aktiv koding og Læringsstrategier basert på aktiv selvregulering Les mer hos Info Vest forlag

Fra tro til viten

Herdis Karlstad vil være konsulent i prosjektet "Fra tro til viten" i regi av Statped ved psykolog Sissel Ingvaldsen og logoped Kristin Reinertsen ved språkvansketeamet. Det foreligger få eller ingen effektstudier som viser tiltak som virker for barn med reseptive språkvansker. Prosjektet skal se nærmere på to typer tiltak: Nyborgs modell og Marte Meo metoden, og undersøke om disse har overføringsverdi til barnets læring. Målgruppen er 8 barn, født i 1999, med spesifikke språkvansker og hovedvekt på reseptive vansker. Les mer

Kursserie i Begynnerundervisning i basisfagene og i Norsk 3. - 7. trinn i regi av Tell avsluttet

Kursene ble arrangert av Tell forlag, og foredragsholdere var Herdis Øyehaug Karlstad, Gunvor Sønnesyn og Ebba Sporstøl - alle dyktige begrepsundervisere. Det var 2 gratis 4-timerskurs, i Norsk 3. - 7. trinn og Begynnerundervisning i basisfagene. Kursrekken ble holdt over hele landet våren 2006. Kursene var knyttet opp mot læreverk fra Tell, og bygde på begrepsundervisning. Les fra Sunnmøreposten

55 lærere kurses 6-dager i "kvalitetsutvikling i undervisning" utfra Kunnskapsløftet.

55 lærer fra 11 skoler i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø får i 2005 og 2006 kursing i pedagogisk grunnlagstenkning. Kurset legger vekt på systematisk begrepsundervisning og ferdighetsopplæring  (BU) som pedagogisk metode for 1.- 4. årstrinn. Kursrekka arrangeres som ledd i kvalitetsutvikling av undervisning/opplæring i skolen, jf. St.meld. 30 Kultur for læring og Kunnskapsløftet.  Arrangør er "Statped Nord/PPD for Sør-Troms, Harstad" ved Andreas Hansen i samarbeid med Pål Færøvig, rektor "Sand skole, Malangen".
Fokuset er hvordan en kan anvende grunnleggende begreper og begrepssystemer som redskaper for undervisning/læring i lesing, skriving, matematikk m.m. på et nivå som tilsvarer de fire første åretrinn. Tiltaket korresponderer i stor grad med Kunnskapsløftets foreskrivelse av skolens vektlegging på utvikling av  grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig, lese, regne , skrive og det å kunne bruke digitale verktøy. Kurset inneholder også erfaringer fra A. Hansens forskning og fou-arbeid. Les mer...

Inclues newsletter - sommerkurs og høstkonferanse

Les Inclues siste newsletter med sommerskole i Paris 9 - 20 juli og avsluttende Inclues-konferanse i Roma 22 - 24 sept 06. Temaet på konfernasen vil bli praktiske eksempler på inkluderende og kognitiv undervisning. Det er muligheter til å søke støtte til sommerskolen.

Matematikk med Mattis og Mathea

Nå kommer en ny matematikkbok bygd på begrepsundervisning. Forfatteren er Gunvor Sønnesyn, daglig leder i Pedverket og tidligere daglig leder i INAP. Videre har hun arrangert flere matematikkvansker - konferanser og holdt kurs i begrepsundervisning. Dels med vekt på matematikkvansker. Den utgis på Tell forlag, der vi også finner andre lærebøker basert på Nyborg-modellen.
Matteboka heter Matematikk med Mattis og Mathea - og skal vere klar for 1. og 2. årstrinn til skulestart i august 2006. For 1. årstrinn blir det ei bok som blir tilrådd å starte med etter jul.

Kursing av lærarar i Ulsteinvik

Herdis Øyehaug Karlstad hadde kurskveld for 42 vitelystne lærarar på Ulstein Rådhus den 04.10.05. Kurset hadde deltaking frå både Ulstein, Hareid, Herøy og Sande kommuner - og vakte stor begeistring! Øyehaug Karlstad som vidarefører 'Nyborg-pedagogikken', er også en av forfattarane av læreverket TUBALUBA for første klasse. Tema som vart tekne opp var mellom anna ny læreplan, grunnleggande ferdigheiter og omgrep, samt tema-undervisning og omgrepslæring.

Inclues sin internasjonale nettverkkonferanse 05

Inclues holdt sin nettverkeskonferanse i Praha 30 okt - 2 nov i høst. Fra INAP bidro Gunvor Sønnesyn med " Cognitive Education Applied as a Means in Including Children with Behaviour Problems" i workshop.

Ledig kapasitet for undervisning av enkeltelever

Det er ledig kapasitet i privatundervisning av enkeltelever med lærevansker i Oslo-området. Ta kontakt for mer informasjon.

Begrepsundervisning i alle barneskoler i Eidsberg

Skolekontoret og rektorene i kommunen har oppfordret skolene til å bruke Nyborgs metode i undervisningen. Alle fem barneskolene i kommunen har valgt å følge opplegget, mer eller mindre fullstendig. Herdis Karlstad har kurset 40 lærere i et femdagerskurs i Nyborgpedagogikk, med eventuell veilledning etter behov. Hun forteller at skepsisen hos enkeltlærere forsvinner etterhvert som de blir fortrolig med metoden. Foreldrene har vært svært fornøyde. De fleste skolene velger å bruke Tuba Luba som lærerverk. Tidligere er flere andre lærere kurset.

Spill til hjelp i læreprosessen

Pedverket leverer flere ulike spill som kan brukes i ulike læresituasjoner. Spillene bygger på Nyborg-modellen. ANNA, som brukes i analyselæring. ADDIS, SUB og MULTI brukes for å øve på ulike regneferdigheter. Les mer...

Nye kurstilbud.

En inkluderende skole er en skole for alle, og hvor alle barn har utbytte. Hvordan kan vi utvikle skolen vår slik at vi blir stadig bedre i å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev? Hvordan kan vi legge til rette for at også elever med barrierer for læring tilegner seg basisferdigheter? Hvordan kan vi bidra til at alle barn tilegner seg forutsetninger for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn? Hvordan realisere læringsplakaten?
Vi arbeider med å utvikle en kursrekke som tar opp disse temaene og utvikler redskaper for å ta dette arbeidet med inn i skolehverdagen. Vi tilpasser slike kursrekker etter den enkelte skole/ kommune sine prioriteringer. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Godt salg av nytt læreverk i begrepsundervisning for 1. klasse

Herdis Karlstad har laget et nytt læreverk i systematisk begrepsopplæring for første klasse. Hun har lang erfaring med begrepsundervisning, og har vært tilknyttet INAP siden starten i 1988.
Det meldes om at salget har vært godt, og at mange med erfaring fra Tuba Luba i leseopplæringen har tatt i burk det nye verket. Tilbakemeldingene har vært gode
Opplegget bygger på prof. Magne Nyborgs begrepsundervisningsmodell, og på hennes egne og andres erfaringer med begrepsundervisning for elever i første klasse. Det konkrete undervisningsopplegget slik det foreligger i dette bokverket er utarbeidet og utprøvd på Trømborg skole i Østfold.
Læreverket består av tre deler: En ressursperm med veiledning og kopieringsoriginaler - og to elevbøker; ei bok med enkle hjemmelekser og ei bok som skal brukes på skolen.
Lærer/spesialpedagog Herdis Øyehaug Karlstad er forfatter og illustrasjonene er utført av Harald Aadnevik. Læreverket blir utgitt i Tuba Luba-serien av Tell forlag i Asker. Produktkatalog.

INCLUES - Nytt EU-prosjekt

INSIDE-prosjektet, som ble vesentlig ble finansiert ved EU-midler, har nå fått sin oppfølger i INCLUES-prosjektet. Dette blir også finansiert via EUs Comeniusprosjekt.
Målet er bl.a. å fremme inkludering og kognitiv undervisning. Bl.a. ved å endre holdninger og praksis i undervisning ved å oppdage potensialet til læring hos elvene. Videre ønsker en å gjøre lærere bevisste på deres kapasitet i undervisning. Inclues å fremme kognitiv undervisning som redskap til inkludering i undervisningen, ved at det i større grad blir inkludert både i undervisning, fagplaner og kursing av lærere.
Les mer...

Tuba Luba for 3.klasse

Ebba Sporstøl (sporstol@lycos.com)/ Tell forlag kommer til høsten med oppfølger av lese-/ skriveverket Tuba Luba for 2. klasse. Dette hadde 4000 brukere sist sesong, og tilbakemeldingene fra de som har brukt det har vært svært positive. Verket bygger på begrepsundervisning/ Nyborg-pedagogikk. Utgaven for 3.klasse består av 2 lesebøker og 2 oppgavebøker.

Spjelkavik barneskole med i L97 evaluering

Spjelkavik barneskole er med i et 3-årig evalueringsprosjekt av L97. Siste året ble 1 og 3-klassen fulgt opp. Skolen bruker begrepsundervisning. Konklusjonen på prosjektet kommer seinere.

 Kurs i regi av i:See

i:SEE Conceptual Learning holder kurs i:
- 1-dags informasjonskurs om arbeid for å fjerne og forebygge lærevansker.
- 3-dagers kurs om årsakssammenhenger bak lærevansker og hvordan du kan jobbe pedagogisk med barnet/eleven• Gode forutsetninger for læring

• Grunnleggende begrepslæring
• Begrepslæring i norskundervisningen
• Begrepslæring i matematikkundervisningen
• Hvordan tilrettelegge for god leksehjelp

BU hos Vannvåg skole

Vannvåg skole har integrert BU som en del av Statped sitt arbeid, og har lagt ut endel av sitt materiale. Les mer.

Dynamic assessment as a tool for avoiding exclusion.

Voss (NO)- INAP (Institute for Applied Pedagogy) will organize a two day workshop with Carol Lidz in August 2008. Read more.

i:SEE

i:SEE har fått ny hjemmeside og nettbutikk for salg av undervisningshjelpemidler for begrepsundervisning. Se selv

Minikurs

Kunnskapsløftet bygd på BU . Trinn for trinn. Ved Pedverket/ Gunvor Sønnesyn. Velkommen

Nytt opplag av GBS

Grunnleggende begrepsystemer er en god bok, som også nyttes som pensumlitteratur. Den har nå kommet i nytt opplag hos INAP-forlaget, med nytt forord fra Gunvor Sønnesyn. Bestill!

Positiv kritikk av Tuba Luba

Kirsten Inga Kamrud i "Utdanning" har vurdert Tuba Luba norskverk, og kommer med god kritikk. Les kritikken.

Ordet "antal" godkjent i nynorsk

Norsk språkråd har nå godkjent ordet antal brukt i nynorsk, noe som gjør at det blir lettere å skille mellom begrepene "tal" og "antal". Begge het "tal" før. Godkjenninga er så fersk at du ikke finner den i ordbøker ennå. Det var Gunvor Sønnesyn (Pedverket / INAP)som søkte i forbindelse med at hun lagde læreverket "Mattis og Mathea".

IKT- mål eller redskap?

– Mye som oppnås med IKT-bruk er bra, men det er ikke teknologien som er katalysatoren. IKT er et verktøy, og det er sterk sammenheng mellom måten det brukes på og effekten på elevers læring. Den avgjørende komponenten er læreren og lærerens arbeid, sier prof Sigmund Lieberg. Les mer

Med begrepsundervisning i handlingsplanen

Vi klipper fra Sand skole sin handlingsplan. Les mer...

Kompetanseløft i møte med ny læreplan.

Samarbeidspartneren vår Pedverket utviklar kursrekkjer for kompetanseheving i samarbeid med den enkelte skule eller kommune. To basisområde kan kombinerast med og vinklast mot skulens satsingsområde, anten dei er generelle eller retta mot fag:
* Basisferdigheiter i lys av læringsplakaten
* Tilpassa opplæring og læringsstrategiar

Viktige læreprosesser.

For barn som skal lære er det viktig å kunne vende oppmerksomheten mot en egenskap ved det de har fokusert på, og se bort fra andre. Les mer

Nytt opplag av "Matematisk Språk"
2. opplag av Magne Nyborgs Matematisk Språk er nå tilgjengelig.  Gunvor Sønnesyn har skrevet forord til den nye utgaven.

Elektronisk nyopplag av Pedagogikk og Læringpsykologi
INAP-forlaget har nå kommet med Pedagogikk og Læringpsykologi på CD-rom.  Det er nå tomt på lager av disse i bokform, men CD-en er nå tilgjengelig.  ISBN 82-91516-15-4