PSI-modellen/ Nyborgmodellen

 
 


PSI-modellen/ Nyborgmodellen
er en kognitiv læringsmodell som viser hvilken viktig betydning begreper og begrepssystemer har for menneskers læring i møte med sine omgivelser. (PSI= Person-situasjon-interaksjon) Viten om begreper og begrepssystemer lagret i strukturer i langtidsminnet aktiveres som følge av sanseerfaringer (noe man ser, hører, kjenner osv) og brukes i kodingsprosessen av den nye erfaringen/persepsjonen. I korttidsminnet bearbeides så de kodete erfaringene slik at det skapes sammenheng som kan danne grunnlag for handlinger og for ny kunnskap lagret i langtidsminnet. Nyborg viser også hvordan læresituasjon påvirkes av – og påvirker -langtidsminnelagrede disposisjoner for å bli følelsesmessig og motivasjonelt aktivert.

Nyborg sin modell for ferdighetslæring viser hvordan man under instruksjon eller selvinstruksjon sammenkjeder ulike ledd i en handlingsrekkefølge, der hvert av leddene først er blitt kodet analytisk ved hjelp av GBS. Læringsprosessen går fra innlæring av viten om enkeltleddene i en rekkefølge, via en imitasjons- og fikseringsfase og til en fase der ferdigheten øves til den i stor grad er automatisert.

PS-modellen grafisk fremstilt (hentet fra "Pedagogikk", 1994)

Kapittel IV i "Magne Nyborg: Pedagogikk 1994" forklarer modellen trinn for trinn.

PSI-modellen

PSI-modellen har vist seg å kunne gi en forståelse for de ulike delprosessene i en lærings-situasjon.

En forståelse for disse vil kunne brukes forebyggende, ved å nytte et undervisningsopplegg som tar hensyn til hele læringsprosessen. Slik kan man bedre innlæring og legge grunnlag for seinere læring. I tillegg vil en forståelse kunne brukes til å analysere et læringsproblem, slik at hjelp/ behandling settes inn der behovet er størst.

Begrepsundervisningmodellen (BU-modellen) er en undervisningsmetode som bygger på PSI-modellen, og som er spesielt egnet til å gi et klart begrepsgrunnlag som danner grunnlag for videre læring. BU-modellen tar hensyn til de ulike delprosessene i læring, og at allsidig sanseinntrykk gir bedre lærte og lagrede begreper som enklere kan hentes fram for å brukes seinere. Allsidigheten i sanseinntrykkene vil bla. si at det nyttes et så stort utvalg av konkreter som mulig i innlæringen, og det medfører at undervisningen lett kan gjøres spennende og variert. Les mer om BU-modellen.