Litteratur - Magne Nyborg

 

Magne Nyborg med eventuelle medforfattere - andre forfattere se her

Bøker (nyeste først) (Hefter, rapporter og artikler - nederst på siden)

Viktigste bøker markert med grå farge

   
 

Morsmålsopplæring (Magne og Ragnhild Nyborg)

Ei bok om hvordan en kan gi opplæring i barnas morsmål - for de fleste av oss norsk. Boka tar for seg morsmålsopplæringa de to første skoleårene. Siste bok utgitt før Magne og Ragnhild Nyborg gikk bort i 1996.Utgitt første gang 1996 - INAPforlaget - 152 sider - ISBN 82-91516-05-7 Papirutgave
Online e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
 


Matematisk språk (Magne og Ragnhild Nyborg)

Hvordan tilrettelegge begrepsundervisning i begynneropplæringen i matematikk?

 


Utgitt første gang 1995 - INAPforlaget - 90 sider Papirutgave
Online e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
   

Hva bør 6-åringer få lære i skolen (Magne Nyborg i samarbeid med Eva Brittmark)

Hefte utgitt i forbindelse med innføring av skole for 6-åringer, der foratteren tar for seg hvordan den nye førsteklassen kan nyttes for å gi grunnlag for videre læring i skolen.

Utgitt første gang 1993 - 2. opplag 1995, INAPforlaget - 75 siderUtsolgt

 
   
 


BU-modellen

En av de mest solgte bøkene til Magne Nyborg. Boka beskriver- og gir eksempler ut fra begrepsundervisningsmodellen, og viser også hvordan en kan lage sin egen samling med materiell og sine egne undervisningsprogrammer. Boken avsluttes med et appendix hvor det er gitt en oversikt over de grunnleggende begrepene. Nokså komprimert, slik at mange vil ha mest glede av boka dersom en kjenner grunnprinsippene i Nyborgmodellen eller i kombinasjon med kurs.
Utgitt første gang 1994 - INAPforlaget - 138 sider Papirutgave
Online e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
 


Pedagogikk

Grunnbok i pedagogikk. Nyborg presenterer her en helhetlig pedagogisk tenkning som bygger på arbeid fra mange internasjonalt sentrale pedagoger så vel som hans egen forskning. Dette er et av de få verk som virkelig definerer hva pedagogikkfaget er og hvordan pedagogisk viten kan brukes i hverdagen, slik at den faglig sett er høyaktuell idag, selv om enkelte innspill overfor skole- og undervisningshverdagen på 1990-tallet ikke er oppdaterte.
Boka er utsolgt i papirformat og finnes nå bare på CD. Med på CD'en er også boka Læringspsykologi av samme forfatter.
Utgitt første gang 1994 - INAPforlaget - 514 sider - CD-rom: ISBN 82-91516-15-4 CD-rom Gratis e-bok (last ned, lagt ut med godkjenning fra rettighetshavere)

 
   
 

Økt frihet til å lære (Magne Nyborg red.)

En samling artikler, de fleste av dem skrevet av studenter ved Institutt for Anvendt Pedagogikk. Les om hvordan en har praktisert systematisk begrepsundervisning i begynneropplæring, spesialundervisning og fagundervisning i norsk skole og i barne- og ungdomspsykiatrien.


Utgitt første gang 1994 - INAPforlaget - 170 sider Papirutgave
Online e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
 


Pedagogy (Magne Nyborg)

This is one of the few books that realy define what pedagogy is and how knowledge about pedagogy can be used in the daily work. He presentate a complete pedagogy that build on the works of many international known pedagoges as well as his own works. Sub-title: The study of how to provide optimum conditions of learning for persons who may differ widly in pre-requisites for learning

Published 1993 - Nordisk undervisningforlag - 499 pagesSold out
Online free e-book - Norwegian National Library

 
   
 


Matematikkundervisning

Undertittel: "Det å tilrettelegge innlæring av matematisk språk for barn i førskole-aldre og på tidlige klasetrinn i grunnskolen; og da med vekt på begreps-undervisning og -læring, samt på forebygging av matematikk-vansker". Boka gir hjelp til å legge opp undervisningen slik at nødvendige begreper læres og gir grunnlag for forståelse.


Utgitt første gang 1990 - Norsk Spesialpedagogisk forlag - 210 sider Utsolgt
Online e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
 


Grunnleggende begrepssystemer

Hvordan bruke begrepsundervisningmodellen og de grunnleggende begrepssystemene i ulike fag? Her er egne kapitler for norsk og matematikk

 


Utgitt første gang 1990, nyopplag 2006 - INAP-forlaget - 272 sider - ISBN 978-82-91-51617-2Papirutgave
Online e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
 


Generelle lære- og språk-vansker

En grundig lærebok i spesialpedagogikk. Den favner hele spekteret av lærevansker, uavhengig av årsakskompleks. Nyborg fokuserer på tiltak mer enn på årsaker, og gir en grundig dokumentasjon av hvordan det som må læres er det samme for alle, uavhengig av vansker. En pedagogisk rettledning til lærere som vil lære mer om hvordan de kan bidra til positiv endring av læreforutsetninger - spesielt for elever med lærevansker


Utgitt første gang 1989 - Norsk Spesialpedagogisk forlag - 203 sider Utsolgt

 
   
 


En undervisningsmodell

En tidlig utgave av "BU-modellen"

 


Utgitt første gang 1986 - Norsk Spesialpedagogisk forlag - 97 sider Utsolgt

 
   
 


Rapport del III (Magne Nyborg i samarbeid Marie Seljebø, Leif Stemre og en rekke førskolepedagoger)

Rapport om hvordan begrepsopplæring er gitt til seks-åringer i ulike barnehager. Del av et to-årig forskningsprosjekt.

 


Utgitt første gang 1986 - Norsk Spesialpedagogisk forlag - 97 sider Utsolgt

 
   
 


Endring av språklige læreforutsetninger (Magne Nyborg red.)

-hos pre-operasjonelle barn i førskole og grunnskole.

En praktisk dokumentasjon hvor ulike forfattere beskriver hvordan de har anvendt grunnleggende begrepsundervisning for barn og elever i ulike kategorier.

Utgitt 1985 - Norsk Spesialpedagogisk forlag - 275 sider Utsolgt

 
   
 


Læringspsykologi

Magne Nyborg

-i oppdragelses- og undervisningslære

Et samlende hovedverk hvor lærings- og personlighets- teorien blir grundig beskrevet og dokumentert.
Boken er nå nyutgitt på CD-rom sammen med Pedagogikk

Utgitt 1985 - Norsk Spesialpedagogisk forlag - 345 sider. Nyopplag CD-rom ISBN 82-91516-15-4CD-rom Gratis e-bok (last ned, lagt ut med godkjenning fra rettighetshavere)
Online e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
 


The Effect of Possessing Verbal "Analyzers" upon Concept Learning in Mentally Retarded Children


Magne Nyborgs doktorgradsavhandling/ thesis

Utgitt 1971 - Universitetsforlaget - 262 sider Last ned gratis/ Download for free(pdf) - Full størrelse/ Full size - Komprimert/ Reduced size

 
   
 


Begrepslæring

Magne Nyborg

Boka er skrevet som ledd i et forskningsprosjekt om begrepslæring hos mentalt tilbakestående barn. Direkte tilknytning til boka Noen teoretiske sysnpunkter på mental retardasjon utgitt 1969.

 

Utgitt 1970 - Universitetsforlaget - 318 siderLast ned gratis - Komprimert
Online e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
 


Noen teoretiske synspunkter på mental retardasjon

Magne Nyborg

Tidlig verk i forbindelse med forskningsstipendiat.

En analyse av en rekke teorier som er benyttet til å forklare mental retardasjon per 1969.

 

Utgitt 1969 - Universitetsforlaget - 219 sider Ukjent tilgjengelighet
Online - e-bok Nasjonalbiblioteket

 
   
       
 

Hefter, rapporter og artikler - Magne Nyborg(nyeste først)

 
 


Begrepsopplæring for 6-åringer

Universitetsledet utviklingsprosjekt i Oslo-barnehager
Ved professor Magne Nyborg
Våren 1988

Rapport om utviklingsprosjektet, gjennomført i samarbeid
mellom hovedfagsstudent i pedagogikk, Marianne Alpers Olsen,
og professor Magne Nyborg

Utgitt 1989 - Pedagogisk forskningsinstitutt - 62 sider Last ned gratis - pdf

 
   
 


Rapport nr 6 - 1981
The influence of different instructions upon the solution of two- and four-choice concept identification tasks

Magne Nyborg


Utgitt 1981 - Pedagogisk forskningsinstitutt - 60 siderLast ned gratis - pdf/ Download free - pdf

 
   
 


Rapport nr 5 - 1981
Interdependencies between long-term, short-term and sensory memory

Magne Nyborg


Utgitt 1981 - Pedagogisk forskningsinstitutt - 29 siderLast ned gratis - pdf/ Download free - pdf

 
   
 


Rapport nr 2 - 1981
Begreps-strukturer, manifestert i skrevne ord-assosiasjoner til leste og hørte stimulus-ord

Magne Nyborg


Utgitt 1981 - Pedagogisk forskningsinstitutt - 114 siderOnline e-bok - Nasjonalbiblioteket

 
   
 


Rapport nr 3 - 1978
Summary of a special educational reseach project with mild and borderline cases of mentally retarded children

Magne Nyborg


Utgitt 1981 - Pedagogisk forskningsinstitutt - 58 siderLast ned gratis - pdf/ Download free - pdf

 
   
 


Læring, begreps-læring, begreps-undervisning Del A og B

Magne Nyborg


Utgitt 1978 - Pedagogisk forskningsinstitutt - 299 siderLast ned gratis - pdf

 
   
 


Noen teoretiske synspunkter på mental retardasjon

Magne Nyborg

Teorier om verbalt formidlet persepsjon og læring, sett i lys av undersøkelser av begrepstilegnelse og -anvendelse hos døve og intelektuelt utviklingsretarderte barn.

Forelesning over selvvalgt emne for den
filosofiske doktorgrad.

Forelest 1971, revidert og utgitt 1972- 33 siderLast ned gratis - pdf

 
   
 

Anvendelse av læringsteoretiske prinsipper på tidlig språklig opplæring

Magne Nyborg

Forelesning over oppgitt emne for den
filosofiske doktorgrad.

Forelest 1971- 23 siderLast ned gratis - pdf